تصاویر| آتش سوزی در بازار تاریخی تبریز-طراحی چهره - طراحی چهرهکد آمار